Nieuws

Architect en installatieadviseur starten met schetsontwerp nieuwe brandweerkazerne Apeldoorn

Om de kwaliteit van de brandweerzorg in de regio Apeldoorn te verbeteren, heeft de gemeenteraad van Apeldoorn ingestemd met het uitwerken van plannen voor een nieuwe centrale brandweerkazerne. De beoogde locatie hiervoor is aan de Matenpoort. De huidige kazernes uit het stedelijk gebied (locaties Saba, de Maten en Vosselmanstraat) gaan vanuit hier samen verder. Ook het kantoor van Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) dat nu gehuisvest is aan de Europaweg in Apeldoorn komt in het nieuwe pand.  

Betere brandweerzorg
De nieuwe kazerne zorgt voor een betere dekking en spreiding van de brandweer in de regio Apeldoorn.  Alle wijken kunnen rekenen op voldoende snelle brandweerzorg. Bovendien houdt de nieuwe brandweerpost rekening met de verwachte groei van Apeldoorn en blijft de brandweer toekomstbestendig.  

Onderzoek en voortgang
Al in 2011 is onderzoek gedaan naar de mogelijkheid van één centrale brandweerpost. Daaruit kwam een zoekgebied naar voren waarbinnen de Matenpoort als een geschikte locatie past van waaruit goede brandweerzorg kan plaatsvinden. De mogelijke routes vanaf de nieuwe locatie en de aanrijtijden zijn zorgvuldig onderzocht. Begin 2022 is de gemeenteraad akkoord gegaan met de verwerving van de locatie aan de Matenpoort. Daarbij is afgewogen of het bestaande pand door renovatie geschikt kan worden gemaakt voor de brandweerkazerne of dat nieuwbouw betere kansen biedt. De gemeenteraad heeft inmiddels de voorkeur uitgesproken voor een volledig nieuw te bouwen kazerne. De komende tijd wordt een ontwerp gemaakt voor de nieuwe brandweerkazerne.  

Overeenkomst
De opdracht voor de ontwerpfase van het nieuwe pand is, na een Europese aanbesteding, gegund aan Ector Hoogstad Architecten (EHA) en Huisman & van Muijen (HvM) Installatieadviseurs. Samen met de gemeente en VNOG maken zij een eerste schetsontwerp voor het gebouw en de technische installaties. Daarbij zijn duurzaamheid, circulariteit en toekomstgerichtheid belangrijke uitgangspunten. Op 5 juli vond een eerste bijeenkomst plaats met de betrokken partijen en is met de opdrachtgevers (gemeente Apeldoorn en VNOG) het proces besproken en zijn de eerste werkafspraken gemaakt. 

Brug
Een brug over het kanaal is noodzakelijk bij deze ontwikkeling, omdat de brandweer hiermee snel het kanaal kan oversteken en belangrijke tijdswinst kan boeken in het zuidwestelijke stadsdeel. De brug zal alleen gebruikt worden bij meldingen die de hoogste prioriteit hebben. De gemeente voert een verkeerskundig onderzoek uit om het beste tracé te bepalen tussen de brug en de aansluiting op de Kayersdijk. De resultaten van dit onderzoek worden voor het einde van dit jaar verwacht.  

Informatie
Omwonenden worden op de hoogte gehouden over ontwikkelingen met nieuwsbrieven en informatieavonden.   

Meer informatie is te vinden op de website van gemeente Apeldoorn: www.apeldoorn.nl/brandweerkazerne  

Op 5 juli vond een kick-off bijeenkomst plaats met de betrokken partijen en is met de opdrachtgevers het proces besproken en zijn de eerste werkafspraken gemaakt.

Heeft u vragen of wilt u advies?